Chức năng của ứng dụng

1. Quản lý ưu đãi theo thương hiệu và cho khách hàng

2. Tích điểm – Đổi thưởng dành cho CTV

3. Tích điểm dành cho thành viên

4. Marketing

5. E-commerce (Quản lý sản phẩm)

6. Booking gói dịch vụ

7. Đánh giá sau khi mua hàng và sau khi sử dụng ưu đãi

8. Quản lý danh mục nội dung

9. Quản lý và chăm sóc khách hàng

10. Thống kê các dịch vụ liên quan đến khách hàng

11. Theo dõi, nhắc nhở định kỳ cho khách hàng

12. Mua bán sản phẩm Chăm sóc sức khỏe online.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

ỨNG DỤNG HEALTH PARK

Các hoạt động ứng dụng chăm sóc khách hàng